Πιστεύουμε ότι οι μεγάλες εταιρίες δημιουργούνται από φιλόδοξους και εργατικούς ανθρώπους, οι οποίοι παρακινούν τους εαυτούς τους στη συνεχή αναζήτηση της αριστείας.

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στην προσωπικότητα κάθε υποψηφίου: τη νοοτροπία του, τον κώδικα ηθικής και τις αξίες του, με σκοπό να δυναμώνουμε συνεχώς το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας μας, τους ανθρώπους μας.

Εάν οραματίζεσαι τον εαυτό σου να είναι μέλος σε μια υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας τεχνική εταιρία, παραδίδοντας σημαντικά έργα για τους καλύτερους διεθνείς Επενδυτές Ενέργειας και οι προσωπικοί, επαγγελματικοί σου στόχοι ταιριάζουν με την «can-do» νοοτροπία μας για ικανοποίηση του πελάτη,

στείλε μας το βιογραφικό σου στο: hr@enerdia.greater.gr

*Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

image-17

Θέσεις Εργασίες

Η εταιρία αναζητεί έναν έμπειρο και ικανό υποψήφιο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες υποστήριξης που αφορούν στην ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών έργων, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων επί τω έργο αυτοψιών, των σχεδίων, των ηλεκτρικών μελετών και της διαχείρισης του έργου κατά τη φάση της κατασκευής.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συνεργάζεται στενά με το Εμπορικό τμήμα της Εταιρίας συντονίζοντας όλες τις δραστηριότητες για την ορθή εκτέλεση των Έργων.

Ειδικά καθήκοντα και ευθύνες:

• Διαχείριση όλων των διαδικασιών ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών έργων, τόσο σε σχέση με τις Αρμόδιες Υπηρεσίες όσο και προς τρίτους (ιδιοκτήτες γης, κ.λπ.)
• Σχεδιασμός και υλοποίηση των απαραιτήτων Μελετών έργου και την κοστολόγηση αυτών.
•• Δημιουργία αναφορών μετά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας που έχει ανατεθεί.
• Επίβλεψη των έργων στο πεδίο, διατηρώντας παράλληλα τα πρότυπα ασφαλείας, όπου κι αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ελάχιστες απαιτήσεις / προσόντα:

• Κατοχος διπλώματος στην Ηλεκτρολογου Μηχανικου (AEI) από Πολυτεχνείο.
• Εμπειρία στον τομέα των Φ/Β έργων ενέργειας (Project Development ,EPC, O & M, κ.λπ.).
• Εμπειρία και ανεξαρτησία Ηλεκτρολογικές Μελέτες και κοστολογήσεις έργου.
• Εξαιρετική γνώση του AutoCAD.
• Δεξιότητες αναφοράς και παρουσίασης τόσο εσωτερικά της Εταιρίας όσο και προς τους πελάτες της.
• Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία 2-3 ετών.
• Ιστορικό γνώσης Μέσης Τάσης Υψηλής Τάσης και Υποσταθμών (σχεδιασμός και κατασκευή)
• Δυνατότητα μετακίνησης μέχρι 50%.
• Ισχύουσα άδεια οδήγησης

Τα βιογραφικά πρέπει να αποστέλλονται με κωδικο αναφοράς SOLAR DEV ENG.

Η Enerdia είναι μια αναπτυσσομένη Τεχνική και Κατασκευαστική Εταιρία με ένα σημαντικό πελατολόγιο στην Αγορά της Ενέργειας και επιθυμεί να προσλάβει έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πολυτεχνικής Σχολής, με εμπειρία στο σχεδιασμό, κοστολόγηση και Project Management Ενεργειακών έργων, με έδρα την Αθήνα.

o Μελέτη Έργων (Φ/Β, Αιολικά, κλπ) και κοστολόγηση Έργων που αναπτύσσονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
o Έρευνα, μελέτη, αξιολόγηση και κατανόηση των τοπικών κωδίκων και προτύπων και ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία σχεδιασμού/Ηλεκτρολογικής μελέτης.
o Υπεύθυνος (Project Manager) για το σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων έργων.
o Σχεδιασμός φωτοβολταϊκών έργων μεσαίας και βιομηχανικής κλίμακας (5-100MW) από την αρχή μέχρι τον εκτελεστικό σχεδιασμό που το καθιστά έτοιμο για κατασκευή και περιλαμβάνει:
• Προκαταρκτική διάταξη των φωτοβολταϊκών σε καθορισμένα οικόπεδα. • Προκαταρκτική ηλεκτρολογική διάταξηκαι SLD.
• Ενεργειακή Μελέτη (PV SYST).
• Αλληλεπίδραση με προμηθευτές για τη διευκρίνιση τεχνικών ερωτημάτων σε σχέση με την τοποθέτηση, επιλογή inverter/TF/MV.
• Αιτήσεις για προσφορές (RFQ) σε προμηθευτές
• Ο εκτελεστικός σχεδιασμός περιλαμβάνει: Διάταξη, SLD, Ενεργειακή Μελέτη, Λίστα υλικών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες

o Τεχνική Προετοιμασία Φακέλου με τεχνικά έγγραφα.
o Αναλυτική Κοστολόγηση Έργου πριν την Κατασκευή και παρακολούθηση του Έργου κατά τη Φάση αυτής.
o Υποστήριξη κατά τη φάση κατασκευής μέσω επικοινωνίας με τους Construction Manager, τους Μηχανικούς του έργου και τους υπεργολάβους, και μέσα από επιτόπιες επισκέψεις.
o Έγγραφα ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ κατόπιν ολοκλήρωσης της κατασκευής.
o Υποστήριξη κατά τη φάση Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M)

Απαιτούμενα προσόντα

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου. Θα εκτιμηθεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master) ή ΜΒΑ.
• Άριστη χρήση του πακέτου λογισμικού Autocad.
• Δυνατότητα ταξιδιών και παραμονής στο χώρο όπου αναπτύσσονται τα έργα για χρονικό διάστημα μέχρι ένα μήνα, αν χρειαστεί.
• Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές σχηματικές αναπαραστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης.
• Άριστη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου στα Αγγλικά.
• Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
• Ομαδικό πνεύμα.
• Ισχυρές Ικανότητες παρουσιάσεων (presentation).

 

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:

• 3ετής εμπειρία στον σχεδιασμό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων βιομηχανικής κλίμακας και στο σχεδιασμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Χαμηλής & Μέσης τάσης.
• Εμπειρία σε O&M φωτοβολταϊκών Έργων μεγάλης κλίμακας.
• Επαγγελματική εμπειρία με διεθνείς πελάτες και έργα.
• Επίβλεψη επιτόπιας εγκατάστασης/εμπειρία σε Κατασκευή Η/Μ έργων.

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@enerdia.greater.gr αναφέροντας τον κωδικό θέσης «HM-PM» .

Θέση: Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

Η Enerdia είναι μια αναπτυσσομένη Τεχνική και Κατασκευαστική Εταιρία στην αγορά της Ενέργειας με ένα σημαντικό πελατολόγιο. Για τις ανάγκες μας και για την στελέχωση του Τεχνικού Τμήματος και πιο ειδικά, για την παρακολούθηση, συντήρηση και εποπτεία Φ/Β σταθμών, η εταιρία αναζητεί έναν έμπειρο και ικανό Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό με έδρα την Θεσσαλονίκη .

Ο σωστός υποψήφιος θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες:

- Μόνιμο Κάτοικο Θεσσαλονίκης ή/και περιχώρων.
- Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ και άδεια Βοηθού Ηλεκτρολόγου.
- Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και στην κατασκευή Φ/Β πάρκων.
- Εμπειρία στον χειρισμό Πεδίων Μέσης Τάσης.
- Γνώση Αγγλικών.
- Μεθοδικότητα, Εργατικότητα και Συνέπεια.

Θέση: Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

Η Enerdia είναι μια αναπτυσσομένη Τεχνική και Κατασκευαστική Εταιρία στην αγορά της Ενέργειας με ένα σημαντικό πελατολόγιο. Για τις ανάγκες μας και για την στελέχωση του Τεχνικού Τμήματος και πιο ειδικά, για την παρακολούθηση, συντήρηση και εποπτεία Φ/Β σταθμών, η εταιρία αναζητεί έναν έμπειρο και ικανό Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό με έδρα την Αθήνα .

Ο σωστός υποψήφιος θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες:

-Μόνιμο Κάτοικο Αθήνας ή/και περιχώρων.
-Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ και άδεια Βοηθού Ηλεκτρολόγου
-Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και στην κατασκευή Φ/Β πάρκων.
-Εμπειρία στον χειρισμό Πεδίων Μέσης Τάσης.
-Γνώση Αγγλικών

Η εταιρεία μας αναζητά web developer με γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού PHP για την υλοποίηση web εφαρμογής.

Πολύ καλή εμπειρία και γνώσεις σε:

PHP Framework κατά προτίμηση Symphony. Εναλλακτικά Laravel, Code Igniter.
MySql
Javascript/jQuery
CSS (Bootstrap)
HTML

Προφίλ υποψηφίου/ας:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής.
Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις, εφ όσον απαιτείται.
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις.
Ικανότητα συνεργασίας με άλλους προγραμματιστές, γραφίστες, project managers.

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@enerdia.greater.gr αναφέροντας τον κωδικό θέσης «PHP».