Το πιο κοινό λάθος για την αποτελεσματική εφαρμογή Service & Asset Management, και κατ’ επέκταση στην επίτευξη υψηλής απόδοσης, είναι η προσπάθεια να κατανοηθούν και να αναλυθούν τα οικονομικά δεδομένα, χωρίς τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και χωρίς την ορθή διαχείριση των εργασιών των τεχνικών ομάδων, που σχετίζουν άμεσα την καθημερινή συμπεριφορά της Εγκατάστασης με τα οικονομικά μεγέθη.

Επιπρόσθετα, το Asset management πολλές φορές είτε θεωρείται ως μια διακριτή δραστηριότητα, η οποία επιβλέπει όλες τις άλλες δραστηριότητες, ξεχωριστή από τη διαχείριση των τεχνικών ομάδων είτε εκπονείται από οικονομικούς managers.

Diagramm_2

Επαναπροσδιορίζοντας το Service & Asset Management: Γεφυρώνοντας τις αποστάσεις

Στην enerdia επαναπροσδιορίζουμε το service & asset management ως μια δομική δραστηριότητα κάθε Ενεργειακής Εγκατάστασης, η οποία συνδυάζει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση με τέτοιο τρόπο, ώστε να παράγει οικονομική πρόοδο και επιτυχία για τον Επενδυτή.

Έτσι, το αποτελεσματικό service & asset management πρέπει να συνδυάζει τα παρακάτω:

culture

Εταιρική Κουλτούρα

Πρέπει να ενισχύει και να διαμορφώνει εταιρική κουλτούρα και δεσμούς μεταξύ του επενδυτή, του Asset manager, του O&M και οποιουδήποτε σχετίζεται με την εγκατάσταση. Επομένως, πρέπει να συνδέει οποιαδήποτε ενέργεια των τεχνικών ομάδων, με κάθε εξοπλισμό της εγκατάστασης και ταυτόχρονα, με τις οικονομικές προσδοκίες του Επενδυτή.

bridge-the-gap

Γέφυρα Επικοινωνίας

Πρέπει να δημιουργεί μια κοινή γλώσσα μεταξύ των Τεχνικών και των Οικονομικών ομάδων με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε ενέργεια, και επομένως κάθε αποτέλεσμα αυτής να προάγει αποτελεσματικά τους στόχους της επένδυσης.

knowledge-sharing

Διασπορά της Γνώσης

Η γνώση και η εμπειρία είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητα του O&M. Επομένως, η τεχνογνωσία και οι καλές πρακτικές πρέπει να ρέουν διαρκώς μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε μια επένδυση με τέτοιο τρόπο, ώστε η καλή πρακτική να βελτιώνεται συνεχώς και, ταυτόχρονα, να παραμένει ως περιουσιακό στοιχείο του Επενδυτή, εξασφαλίζοντας τον κύκλο ζωής της επένδυσης ανεξάρτητα από το προσωπικό της λειτουργίας & συντήρησης.

accurate-guidelines-for-success

Οδικός Χάρτης Επιτυχίας

Why, how much, when, if, how and who. Those questions must be easily answered by the Asset Management activity at any given time of the investment life-cycle, and at the same time, to promote clear guidelines for decision making.

recources-management

Διαχείριση Πόρων

Είναι απαραίτητο να δύναται οποιαδήποτε στιγμή να εντοπιστεί και να αναλυθεί η απόδοση και οι δυνατότητες όλων των διαθέσιμων πόρων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η βέλτιστη κατανομή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της παραγωγής και της απόδοσης της Λειτουργίας & Συντήρησης.

tangible-kpls

Αξιόπιστα KPIs

Χρειαζόμαστε αξιόπιστες, μετρήσιμες και αδιάβλητες μεθόδους, οι οποίες θα βοηθούν τον Επενδυτή Ενέργειας να εντοπίσει, εάν και ποιος από τους διαθέσιμους πόρους του δεν του επιστρέφουν το μέγιστο των δυνατοτήτων του, σε σχέση με την απόδοση παραγωγής και των Εσόδων της εγκατάστασης.

diagramm-enerdia

Επιτυγχάνοντας την Αριστεία

Η Αριστεία επιτυγχάνεται μόνο, όταν όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική επιτυχία της επένδυσης διαμοιράζονται σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή και, ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα των διαδικασιών του Service & Asset Management παράγει:

facility-service-book

Βιβλίο Service

Αναλυτικά Ιστορικά στοιχεία συμπεριφοράς της Εγκατάστασης.

analytical-ticket-system

Αναλυτικό Σύστημα Εντολών Εργασίας

Διαφανές και μετρήσιμο σύστημα διαχείρισης πόρων και αναφορών (reporting).

equipment-correlation

Σύνδεση Εξοπλισμών

Όλες οι ενέργειες και οι εργασίες που σχετίζονται με την Εγκατάσταση συνδέονται άμεσα με τους εγκατεστημένους εξοπλισμούς και τα εξαρτήματά τους.

no-mis-lead-information

Μηδενική απώλεια πληροφορίας

Οι αναφορές (reports) του Service & Asset management αντανακλούν πλήρη ανάλυση συμπεριφοράς των εξοπλισμών, καθώς επίσης και της απόδοσης των τεχνικών ομάδων σε σχέση με την απόδοση παραγωγής.

Επιτυγχάνουμε Άριστο Service & Asset εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της Επένδυσης και Οικονομική πρόοδο μέσω:

  • Έμπειρων managers O&M για τη διαχείριση του Service Management, προκειμένου να αναλύονται αποτελεσματικά όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες σε βάθος και να αξιολογούνται τα τεχνικά αποτελέσματα.

  • Asset Managers, με εξειδίκευση σε Ενεργειακές εγκαταστάσεις, με βαθιά ευαισθησία για τις ανάγκες των πελατών μας και υψηλή αντίληψη των επενδυτικών αναγκών, έτσι ώστε να προάγουν τις σωστές οδηγίες στους O&M managers.

  • Το πρώτο παγκοσμίως ολοκληρωμένο cloud-based εργαλείο για Μεγιστοποίηση Απόδοσης Φ/Β και Service & Asset Managment: το ERGACIS: Μια υψηλή καινοτομία για Μεγιστοποίηση της διαχείρισης της καθημερινής λειτουργίας των Ενεργειακών έργων, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές και οικονομικές διαδικασίες, με τον πιο διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο, για ολοκληρωμένη, υψηλής αποδοτικότητας διαχείριση Ενεργειακών Εγκαταστάσεων.

image-16